Brytermontasje på høyspentlinje

Heltidsstudium - 2 år
Deltidsstudium - 4 år

Fagområdet elkraft består av flere elementer som er nødvendige for at dagens samfunn skal kunne fungere. Elkraft omfatter alt fra produksjon og fordeling til forbruk av elektrisk energi. I det inngår enøk, linjebygging, dimensjonering av tekniske installasjoner i bygg, transformatorer, automatiserte anlegg, elektriske maskiner og sikre stabile strømleveranser med mer.

Studiet gir
Studiet innen elkraft kvalifiserer studenten til arbeid i tekniker- og ingeniørjobber i offentlig og privat sektor. Utdanningen gir kompetanse til å lede og være ansvarlig for planlegging, vedlikehold og installasjon av elektriske anlegg (forutsatt krav i kvalifikasjonsforskrift er oppfylt).
Samtidig gir utdanningen det teoretiske grunnlaget for godkjenning til installatør og å være ansvarlig driftsleder.

Stillinger etter studiet kan være innen elektrisitetsverk, elektroinstallasjonsbransjen, industri, handel, rådgivning, arbeid på ledernivå i privat og offentlig arbeidsliv. Arbeidet kan være kombinasjon av praktiske og teoretiske oppgaver, innebærer nyskaping, etablering og drift av ulike virksomheter.
Utdanningen kvalifiserer også til å bli yrkesfaglærere i videregående skole. Pedagogikkstudium tas etter fagskolen. Fagskoleutdanning innen elkraft kan gi helt nye jobbmuligheter.

Arbeidsform
I studiet vil det være forelesninger, oppgavearbeid både individuelt og i grupper, ekskursjon/bedriftsbesøk, lab.oppgaver, tverrfaglige prosjekter. Se studieplan for detaljer.
Litt om noen tema i studiet   Se eksempler på prosjekter

Inntakskrav
For å bli tatt inn i teknisk fagskole linje for elkraft, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev innen fagområdet eller ha minimum 5 års relevant praksis (realkompetanse).
Relevante fagbrev    Deltidsstudium

Forkurs
Studenter som har svake kunnskaper i matematikk, bør følge et forkurs hvor sentrale emner blir repetert.  Mer om forkurs

Søke fagskolen 

Sentrale tema
Elektriske anlegg
Elektrisk utstyr
Styringssystemer
Reguleringssystemer
Dimensjonering
Målteknikk
Simuleringsverktøy
Regelverk
Dokumentasjon
Driftstilstandsanalyser
Feildiagnostikk
Elektriske maskiner
Driftsanalyser
Elsikkerhet / EMC
Infrastruktur
Kundenett
HMS
Ledelsesfag
Kommunikasjon

 

Energi Utdanning 2019