Byggarbeid

Her er en kort omtale av noen tema i studiet.
For læringsmål og detaljer om innhold, se Studieplan.


Geomatikk
Bruk av nivellerkikkert og laser for høydeutsetting og innmåling. Bruk av teodolitt og totalstasjon for utsetting og innmåling av koordinater Bruke digitale kart for å hente informasjon om høyde og koordinater.

Bygg- og anleggskonstruksjoner
Prinsippene for påførte belastninger og opptredende spenninger på bygg og anleggskonstruksjoner. Alternative løsninger til bærekonstruksjoner for bygg, bruer, dammer, forstøtningsmurer, samt fundamenter og veger. Sikringsmetoder for byggegroper, vegskjæringer og grøfter. Generelt om HMS- og Byggherreforskriften. Stillasbygging, vanlig utstyr og maskiner for bygg og anlegg.

GravemaskinerAnbud/ kontrakter
Prinsippene for anbud i henhold til gjeldende standarder. Entrepriseformer og tilhørende standarder (hovedentreprise, totalentreprise, delt entreprise, underentreprise). Kontraktsinngåelse generelt og bruk av standardkontrakter.

Betongkonstruksjoner
Grunnleggende om betongens egenskaper og virkemåte, dimensjonering, nedbøyninger. Bruk av programvare for tverrsnittsberegninger. Betong og armeringstegninger. Spenningstilstander. Knekking, bolteforbindelser.

Anleggskonstruksjoner
Lover og forskrifter for veganlegg. Krav til arbeidsutførelse og kontroll, masseberegning, planlegging/prosjektering av veganlegg, linjeføring.

Fjellarbeid
Bore- og transportutstyr, ventilasjon av tunneler, sprengstoff og bruksområder. Boremønster, beregning av ladningsmengder. Planlegging av tennerekkefølge og rystelser, drøftelser av bore- og sprengningsplaner med skytebas.

Tilbake

 

 

 

Fagskole i Kristiansand