Tekniske fag  -  Høyere yrkesfaglig utdanning for deg med yrkespraksis
© SL

Studiene er beregnet for de som med utgangspunkt i fagbrev ønsker å kvalifisere seg for nye arbeidsoppgaver på den arbeidsplassen de har, kvalifisere seg for andre jobber eller vil starte egen bedrift.
På fulltid tar studiene 2 år og på deltid 4 år. 


Jobbmuligheter
Etter fullført fagskole innen tekniske fag, er man tekniker. Tittelen fagtekniker og fagskoleingeniør brukes også. Utdanningen kvalifiserer for en rekke stillinger i privat og offentlig sektor. Det kan være å arbeide på konstruksjons- og tegnekontor, bli formann, verksmester eller driftsingeniør i industrien. Teknikere kan også bli ansatt i salgs- og innkjøpsavdelinger i det private næringsliv, eller starte egen bedrift, eller arbeide i kommunale tekniske etater.

Hydraracker

Fagskole er også en utdanningsvei for stillinger innen undervisning. En betydelig del av lærerstaben i videregående skole innen yrkesfag har tatt teknisk fagskole. (Pedagogisk tilleggsutdanning tas etter fagskolen).
 
Om arbeidsmarkedet

Samarbeid med næringslivet
Skolen har et nært samarbeid med næringslivet, og vi har i stor grad tilpasset oss næringslivets behov. Et resultat av dette er prosjekter i samarbeid med lokale bedrifter. Opplegget for prosjektene er gjerne utviklet av skolen i samarbeid med lokale bedrifter, blant annet Glencore Nikkelverk AS (tidl. Falconbridge) og entreprenørfirmaet Kruse Smith AS.

Kompetanse
Studiene tar utgangspunkt i den kunnskap som studentene har tilegnet seg på videregående skole frem til fagbrev og i sin yrkespraksis. Studentene har god og variert yrkespraksis, og etter studiet får de en kompetanse som kvalifiserer dem til å fylle mange ingeniørjobber. Det fokuseres på å gi studentene en grunnleggende teoretisk forståelse av tekniske, økonomiske og administrative fag. I utdanningen legges det vekt på at studentene skal utvikle evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.

Gjennomført teknisk fagskole gir mulighet til å søke seg til videre studier innen aktuelt fagområde ved høyskoler eller universitet.

Våre studenter
Studentene på teknisk fagskole er en svært sammensatt gruppe. Så godt som alle har fagbrev. De yngste kan være 20 år og de eldste over 50 år. Gjennomsnittsalderen er gjerne ca. 28 år. Felles for studentene er at de er godt motivert for studie. Dette gjør at det blir godt miljø i klassene, og at studentene har stort utbytte av undervisningen.

Anleggskran

Heltid – deltid
Etter ønske fra lokalt næringsliv har skolen laget et opplegg for de som ønsker å gjennomføre skolen ved siden av å være i jobb.

Om studie på deltid    
Om fagskoleutdanning  

Søke     FacebookFagskolen i Kristiansand