Fagskoleutdanning i Veiledning av lærlinger er utviklet for veiledere/instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift.

Hovedhensikten med utdanningen er å styrke kvaliteten på opplæringen i bedrift gjennom å heve kompetansen til veiledere/instruktører og faglige ledere.

Studieplanen for Veiledning av lærlinger er utarbeidet av Sørlandets fagskole i samarbeid med representanter fra lokalt opplæringskontor, regional utdanningsrådgiver fra NHO og tillitsvalgt i Fagforbundet. Utdanningen skal i første omgang være et tilbud til offentlig sektor innen helse- og oppvekstfag.

Planen videre er å tilby denne utdanningen til offentlige og private lærebedrifter innen alle fagretninger.

Fagskoleutdanningen Veiledning av lærlinger er et heltidsstudium tilsvarende et halvt år som gjennomføres som et deltidsstudium over et år. Studiet har et omfang på 30 studiepoeng. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) er lagt til grunn ved utarbeidelse av denne studieplanen. Godkjenning av utdanningsplaner foretas av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

 

Oppstart:   Høsten 2019

Studiedager: Deltid over ett år med en skoledag pr uke og noen samlinger

 

Hvem kan søke?

Målgruppen for utdanningen er personer som er, eller ønsker å bli veileder/ instruktør eller faglig leder med ansvar for opplæring av lærlinger i bedrift. For opptak til fagskoleutdanning i Veiledning av lærlinger kreves fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og oppvekstfag.

Fagbrev/autorisasjon som gir grunnlag for opptak:

  • Helsefagarbeider
  • Hjelpepleier
  • Omsorgsarbeider
  • Barne- og ungdomsarbeider

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 1. oktober opptaksåret.

 

Studiets innhold

Emne 1:  veileders rolle og oppgaver
Emne 2:  Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon
Emne 3:  Veiledning i praksis
Emne 4:  Faglig fordypning/Eksamen

 

Studieplan     

Arbeidsformer

Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse.
I studiet benyttes i hovedsak arbeidskrav der tverrfaglige problemstillinger fra arbeidslivet benyttes for å få sammenheng og helhet i læringsprosessen. Andre metoder som brukes er veiledning, logg, dialogundervisning, forelesning, samtale- og arbeidsgrupper, rollespill, film med påfølgende diskusjoner og nettstøtte ved bruk av Its learning.
Det legges vekt på skape godt læringsmiljø for studentene.


Søke opptak
Søk gjøres på vigo.no  innen 15. april

Lån og stipend

Fagskolen i Kristiansand er en offentlig skole og det kan søkes lån og stipend fra Statens lånekasse.
Studiet er kostnadsfritt, men du må selv dekke PC og Office program, lærebøker, studieturer og ekskursjoner.