I 2017 ble det inngått samarbeidsavtale mellom Fagskolen i Kristiansand (FiK) og Studentsamskipnaden i Agder (SiA).
 
SiA


Medlemmer i SiA

Fagskolen i Kristiansand (FiK) og Studentsamskipnaden i Agder (SiA) inngikk i 2017 en samarbeidsavtale. Den innebærer at FIKs studenter blir medlemmer av SiA, og får mulighet til å benytte seg av velferdsordningene som SiA tilbyr studentene.

FiK har ansvaret for innkreving av semesteravgiften og overfører denne til SiA i henhold til bestemmelsene i Forskrift om studentsamskipnader.

Avtalen er å anse som en privat avtale mellom SiA og FiK, og gjeldender frem til departementet formaliserer fagskolens tilknytning samskipnadene.

Hva er en studentsamskipnad?
En studentsamskipnad er en privat stiftelseslignende organisasjon regulert av lov om studentsamskipnader med tilhørende forskrifter.

Formålet til organisasjonen er å arbeide for lik rett til utdanning for studenter ved universiteter, statlige høgskoler, vitenskapelige høyskoler samt andre utdanningsinstitusjoner innenfor høyere utdanning som er tilsluttet en studentsamskipnad.

Organisasjonen tar seg av studenters velferdsbehov og står for organiseringen av velferdstilbud som: 
studentboliger
studentkafeer
studentbarnehager
studenthelsetjenester
studentidrett
opplysningsvirksomhet