Fagskolen i Kristiansand er fra og med høsten 2017 tilknyttet SiA.

Stortingsmelding 254 S (2016–2017) sier at regjeringen vil foreslå at fagskolene skal få en rett til tilknytning til samskipnad. 

(Forslaget gjelder fagskoler som har mer enn 50 studenter, og som tilbyr utdanning av minst 60 fagskolepoengs omfang)


Samarbeidsavtale med SiA
Siden medlemskap i SiA er etterspurt av studentene, ble det 28. juni 2017 inngått samarbeidsavtale mellom Fagskolen i Kristiansand (FiK) og Studentsamskipnaden i Agder (SiA).
 
SiA


Les om avtalen på nettside til SiA


Klipp fra avtaleteksten:
Fagskolen i Kristiansand (FiK) og Studentsamskipnadeni Agder (SiA) inngår med dette et frivillig samarbeid. Avtalen innebærer at FIKs studenter blir medlemmer av SiA, og får mulighet til å benytte seg av de velferdsordninger SiA tilbyr studentene.

Avtalen er å anse som en privat avtale mellom SiA og FiK, og er gjeldende i perioden frem til departementet formaliserer fagskolens tilknytning samskipnadene.

FiK har ansvaret for innkreving av semesteravgiften og overfører denne til SiA i h.h.t. bestemmelsene i Forskrift om studentsamskipnader.

Hva er en studentsamskipnad?
En studentsamskipnad er en privat stiftelseslignende organisasjon regulert av lov om studentsamskipnader med tilhørende forskrifter.

Formålet til organisasjonen er å arbeide for lik rett til utdanning for studenter ved universiteter, statlige høgskoler, vitenskapelige høyskoler samt andre utdanningsinstitusjoner innenfor høyere utdanning som er tilsluttet en studentsamskipnad.

Organisasjonen tar seg av studenters velferdsbehov og står for organiseringen av velferdstilbud som: 
studentboliger
studentkafeer
studentbarnehager
studenthelsetjenester
studentidrett
opplysningsvirksomhet