Fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning tilpasset de som har fagbrev / svennebrev eller minst 5 års relevant praksis (realkompetanse) innen aktuelt fagområde.
Se faktaboks om nivå.


Generelt har fagskoleutdanninger et omfang på et halvt til to år. Ved fagskolen i Kristiansand er de tekniske og de maritime utdanningene på to år. Utdanningen innen helsefag er på ett år.

Forutsetninger

I fagskolen er undervisningen tilpasset den praktiske og faglige erfaringen som studentene har fra den yrkesrettede skolen (frem til fagbrev) og tilhørende yrkespraksis. Studietempoet er ikke lagt opp til studentene skal ha studieforberedende matematikk/fysikk når de starter studiet.
Men det forutsettes at studentene har realkompetanse som kreves for å bestå videregående yrkesfaglig studiereting.

 

Studenter i auditorium A Jobbmuligheter, tekniske linjer
Vår erfaring er at de alle fleste av våre studenter får mer interessante og ansvarsfulle stillinger, både under og etter endt utdanning. Det har vist seg å være vanlig å få typiske ingeniørjobber som saksbehandlere og mellomledere.
Kombinasjonen av praktisk erfaring og bred teoretisk forståelse, gjør fagteknikere godt kvalifisert til gode jobber, både tekniske og administrative stillinger i privat og offentlig virksomhet.

Med eksamen fra en teknisk linje er man fagtekniker og konkurrer gjerne med ingeniører når det gjelder stillinger. Arbeidstittel som fagteknikere kan få, kan for eksempel være:

  • Serviceingeniør
  • Ingeniør
  • Driftsleder
  • Tekniker
  • Faglærer
  • Prosjektleder
  • Produktutvikler
  • Markedsfører (gjerne for komplisert teknisk utstyr)Fagskole er også en mellomlederutdanning

Innen mellomstore bedrifter der det ikke er egne spesialister, kan teknikere gå inn i mellomlederstillinger med ansvar for eksempel for informasjon, markedsføring, opplæring, instruksjon, personaladministrasjon, arbeidsledelse og annen administrasjon.
Studiet ved Fagskolen i Kristiansand kvalifiserer til videre studier ved flere høgskoler og universitet. En del av studiene gir også godskriving av studiepoeng i bacherlorstudie.
Om arbeidsmarkedet    Om videre studier


Maritime linjer
Innen maritime linjer tilbys utdanning som gir grunnlag for å ta de høyeste sertifikatene ; Dekksoffiser (skipsfører/kaptein) og Maskinoffiser (maskinsjef).
Om maritime tilbud.
 
Helsefag Se info her.

Hvem kan komme inn på teknisk linjer?
Det er i to mulige opptakskriterier: Fagbrev og realkompetanse (Minimum 5 års relevant yrkespraksis). I realkompetansen kan årene med relevant yrkespraksis, være bygd opp av relevant utdanning.

Muligheter for deltid ?
Deltidsstudiet tilbys på en rekke av studietilbudene.

MacGregor - Towing Mariana 2
Hva koster utdanningen ?
Fagskolen i Kristiansand finansieres av staten (på samme måte som universiteter) og eies av Vest-Agder fylkeskommune. Utdanningstilbudet er altså ikke basert på skolepenger slik som mange private utdanningstilbud er.
Heltidsstudenter må selv kjøpe alt studiemateriell.
Mer om studiekostnader   Deltidsstudier, tekniske linjer


Hva med ferier og fridager ?
Fagskolen har skoleferier som tilnærmet lik videregående skole. Plan for undervisningsdager kalles skolerute.
Ferie og fridager


Hvordan foregår undervisningen?
Det vanlige er klasseromsundervisning med samtale underveis ("samtaleforelesning”). Dialogen uderveis er en viktig del av læringen og det forventes at studentene deltar i den. Erfaringer fra arbeidsliv deles med hverandre for å virkeliggjøre faglige emner. Laboratorieundervisning/praksis/simulator brukes i noen emner. Det være fremføringer/fremlegginger av oppgaver, deltakelser i prosjekt (gruppearbeid).
Avtalte prøver holdes underveis i studiet, og noen emner (fag) kan bli trukket ut til avsluttende eksamen. Fag samles i emner som undervises fra ett til flere semestre før de avsluttes. 

Er noe undervisning via nett ?
Fagskolen bruker datasystemet ”It’s Learning” til formidling av informasjon, meldinger, oppgaver med mer. Undervisningen er lagt opp for tilstedeværelse og ikke som nettundervisning.

Mange timer på skolen ?
I beregningen av totalt omfang for studiene, brukes timetall som for et vanlig arbeidsår. Undervisningsåret er over færre uker (190 dager ; 38 uker). Dermed er forventet uketimetall for fulltidsstudie noe over timetall for vanlig arbeidsuke.
I timetallet inngår forelesninger, selvstudie, veiledning øving, eksamen osv. For deltidsstudie må en dermed regne med at studiet krever tid ut over det som vises på timeplan.

Øvingsarbeid Er det mye å gjøre?
Vi prøver å få til et opplegg som er ”levelig” å gjennomføre. Vi vet at det kan være hardt for en del å gå fra arbeidsliv til studie og kanskje ha ektefelle og barn på hjemmefronten. I tillegg til undervisning må man regne med å avsette noe fritid til innlevering av obligatoriske oppgaver og prosjektarbeid. Tidsbruken på dette er svært individuell.

Lenge siden jeg har vært på skole . . .
På våren kjøres det forkurs i matematikk. Dette foregår på noen torsdagskvelder og er en fin måte å forberede seg på studiestart i august. Om forkurs.


Studier etter fagskolen?
Fagskolen gir studiekompetanse for tekniske studier ved høgskoler og universitet. Om videre studier

Alle fagskoleutdanningene har godkjenning fra NOKUT.


Fagskole i Kristiansand

Fagskole og nivå
Utdanninger i Norge plasseres på en nivå-skala (NKR).
Toårig fagskoleutdanning er på NKR-nivå 5.2 (Videregående utdanning er på nivå 4. Bachelor er på nivå 6).
Mer om NKR og nivå